注音


 ā nán bái fó yán :

 阿难白佛言:

 ‘ yǒu rén shì fó de fù guì xié ǒu zhě , yǒu shuāi hào bù xié ǒu zhě ,

 ‘有人事佛得富贵谐偶者,有衰耗不谐偶者,

 yún hé bù děng tóng yé ? yuàn tiān zhōng tiān , pǔ wéi shuō zhī !’

 云何不等同耶?愿天中天,普为说之!’

 fó gào ā nán :‘ yǒu rén fèng fó , cóng míng shī shòu jiè , zhuān xìn bù fàn ,

 佛告阿难:‘有人奉佛,从明师受戒,专信不犯,

 jīng jìn fèng xíng , bù shī suǒ shòu 。

 精进奉行,不失所受。

 xíng xiàng xiān míng , zhāo mù lǐ bài , gōng jìng rán dēng 。

 形像鲜明,朝暮礼拜,恭敬燃灯。

 jìng shī suǒ ān , bù wéi dào jìn , zhāi jiè bù yàn , xīn zhōng xīn xīn ,

 净施所安,不违道禁,斋戒不厌,心中欣欣,

 cháng wéi zhū tiān , shàn shén yōng hù ; suǒ xiàng xié ǒu , bǎi shì zēng bèi ,

 常为诸天,善神拥护;所向谐偶,百事增倍,

 wèi tiān lóng 、 guǐ shén 、 zhòng rén suǒ jìng , hòu bì dé dào 。

 为天龙、鬼神、众人所敬,后必得道。

 shì shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén , zhēn fó dì zǐ yě 。

 是善男子、善女人,真佛弟子也。

 yǒu rén shì fó , bù zhí shàn shī , bù jiàn jīng jiào ;

 有人事佛,不值善师,不见经教;

 shòu jiè ér yǐ , shì yǒu jiè míng , kuì sāi bù xìn 。

 受戒而已,示有戒名,愦塞不信。

 wéi fàn jiè lǜ , zhà xìn zhà bù xìn , xīn yì yóu yù 。

 违犯戒律,乍信乍不信,心意犹豫。

 yì wú jīng xiàng gōng kè zhī xīn ; jì bù shāo xiāng 、 rán dēng 、 lǐ bài , héng huái hú yí 。

 亦无经像恭恪之心;既不烧香、燃灯、礼拜,恒怀狐疑。

 chēn huì mà lì , è kǒu jí xián 。 yòu bù liù zhāi , shā shēng qù shǒu 。

 嗔恚骂詈,恶口嫉贤。又不六斋,杀生趣手。

 bù jìng fó jīng , chí zhù bì qiè , yī fú bù jìng zhī zhōng ;

 不敬佛经,持著弊箧,衣服不净之中;

 huò zhù qī zi chuáng shàng bù jìng zhī chù ;

 或著妻子床上不净之处;

 huò chí guà bì , wú yǒu zuò xí gōng jìng zhī xīn , yǔ shì jiān fán shū wú yì 。

 或持挂壁,无有座席恭敬之心,与世间凡书无异。

 ruò jí bìng zhě , hú yí bù xìn , shǐ hū wū shī , bǔ wèn jiě zòu ,

 若疾病者,狐疑不信,使呼巫师,卜问解奏,

 cí sì xié shén , tiān shén lí yuǎn , bù de shàn hù , yāo kuí rì jìn ,

 祠祀邪神,天神离远,不得善护,妖魁日进,

 è guǐ tún mén , lìng zhī shuāi hào , suǒ xiàng bù xié 。

 恶鬼屯门,令之衰耗,所向不谐。

 huò cóng sù xíng è dào zhōng lái , xiàn shì zuì rén yě , fēi fó dì zǐ ,

 或从宿行恶道中来,现世罪人也,非佛弟子,

 sǐ dāng rù ní lí zhōng bèi kǎo lüè zhì 。 yóu qí zuì gù , xiàn zì shuāi hào ,

 死当入泥犁中被拷掠治。由其罪故,现自衰耗,

 hòu fù shòu yāng , sǐ qù è dào , zhǎn zhuǎn shòu tòng , kù bù kě yán ,

 后复受殃,死趣恶道,展转受痛,酷不可言,

 jiē yóu jī è , qí xíng bù shàn 。 yú rén máng máng ,

 皆由积恶,其行不善。愚人盲盲,

 bù sī sù xíng yīn yuán suǒ zhī , jīng shén bào yìng , gēn běn cóng lái ,

 不思宿行因缘所之,精神报应,根本从来,

 wèi yán shì fó zhì qí shuāi hào 。

 谓言事佛致其衰耗。

 bù zhǐ qián shì sù zuò wú gōng , yuàn zēng tiān dì ,

 不止前世宿祚无功,怨憎天地,

 zé shèng jiù tiān ; shì rén mí huò , bù dá nǎi ěr 。

 责圣咎天;世人迷惑,不达乃尔。

 bù dá zhī rén , xīn huái bù dìng , ér bù jiān gù , jìn tuì shī lǐ ,

 不达之人,心怀不定,而不坚固,进退失理,

 wéi fù fó ēn ér wú fǎn fù , suì wéi sān tú suǒ jiàn zhuì zhuàn , zì zuò huò fú 。

 违负佛恩而无返覆,遂为三途所见缀縳,自作祸福。

 zuì shí zhī yuán , zhǒng zhī de běn , bù kě bù shèn !

 罪识之源,种之得本,不可不慎!

 shí è yuàn jiā , shí shàn hòu yǒu , ān shén dé dào , jiē cóng shàn shēng 。

 十恶怨家,十善厚友,安神得道,皆从善生。

 shàn wéi dà kǎi , bù wèi dāo bīng ; shàn wéi dà chuán , kě yǐ dù shuǐ 。

 善为大铠,不畏刀兵;善为大船,可以渡水。

 yǒu néng shǒu xìn , shì nèi hé ān , fú bào zì rán ,

 有能守信,室内和安,福报自然,

 cóng shàn zhì shàn , fēi shén shòu yǔ yě ; jīn fù bù xìn zhě , cóng hòu fù jù yǐ !’

 从善至善,非神授与也;今复不信者,从后复剧矣!’

 fó yán :‘ ā nán ! shàn è zhuī rén , rú yǐng zhú xíng , bù kě dé lí 。

 佛言:‘阿难!善恶追人,如影逐形,不可得离。

 zuì fú zhī shì , yì jiē rú shì , wù zuò hú yí , zì duò è dào !

 罪福之事,亦皆如是,勿作狐疑,自堕恶道!

 zuì fú fèn míng , dì xìn bù mí , suǒ zài cháng ān ; fó yǔ zhì chéng , zhōng bù qī rén 。’

 罪福分明,谛信不迷,所在常安;佛语至诚,终不欺人。’

 fó fù gào ā nán :‘ fó wú èr yán , fó shì nán zhí , jīng fǎ nán wén ,

 佛复告阿难:‘佛无二言,佛世难值,经法难闻,

 rǔ sù yǒu fú , jīn de shì fó 。 dāng niàn bào ēn , bān xuān fǎ jiào ,

 汝宿有福,今得侍佛。当念报恩,颁宣法教,

 shì xiàn rén mín , wèi zuò fú tián , xìn zhě de zhí , hòu shēng wú yōu 。’

 示现人民,为作福田,信者得植,后生无忧。’

 ā nán shòu jiào , fèng xíng pǔ wén 。

 阿难受教,奉行普闻。

 ā nán fù bái fó yán :‘ rén bù zì shǒu shā zhě , bù zì shǒu shā wéi wú zuì yé ?’

 阿难复白佛言:‘人不自手杀者,不自手杀为无罪耶?’

 fó yán :‘ ā nán ! jiāo rén shā shēng , zhòng yú zì shā yě 。

 佛言:‘阿难!教人杀生,重于自杀也。

 hé yǐ gù ? huò shì nú bì yú xiǎo xià rén ,

 何以故?或是奴婢愚小下人,

 bù zhī zuì fú ; huò wéi xiàn guān suǒ jiàn cù bī ,

 不知罪福;或为县官所见促逼,

 bù zì chū yì , suī huò qí zuì , shì yì bù tóng , qīng zhòng yǒu chā 。

 不自出意,虽获其罪,事意不同,轻重有差。

 jiāo rén shā zhě , zhī ér gù fàn , yīn huái yú è ,

 教人杀者,知而故犯,阴怀愚恶,

 qù shǒu hài shēng , wú yǒu cí xīn ; qī wǎng sān zūn , fù yú zì rán shén ,

 趣手害生,无有慈心;欺罔三尊,负于自然神,

 shāng shēng kàng mìng , qí zuì mò dà ! yuàn duì xiāng bào , shì shì shòu yāng ,

 伤生抗命,其罪莫大!怨对相报,世世受殃,

 wú yǒu duàn jué 。 xiàn shì bù ān , shù féng zāi xiōng ; sǐ rù dì yù ,

 无有断绝。现世不安,数逢灾凶;死入地狱,

 chū lí rén xíng , dāng duò chù zhōng , wéi rén tú jié , sān tú bā nán ,

 出离人形,当堕畜中,为人屠截,三途八难,

 jù yì wàn jié , yǐ ròu gōng rén , wèi yǒu jìng shí , lìng shēn kùn kǔ ,

 巨亿万劫,以肉供人,未有竟时,令身困苦,

 dàn cǎo yǐn quán 。 jīn shì xiàn yǒu shì bèi chù shòu ,

 啖草饮泉。今世现有是辈畜兽,

 jiē yóu qián shì de wéi rén shí , bào nì wú dào , yīn hài shāng shēng ,

 皆由前世得为人时,暴逆无道,阴害伤生,

 bù xìn zhì cǐ 。 shì shì wéi yuàn , hái xiāng bào cháng , shén tóng xíng yì , zuì shēn rú shì !’

 不信致此。世世为怨,还相报偿,神同形异,罪深如是!’

 ā nán fù bái fó yán :‘ shì jiān rén jí dì zǐ ,

 阿难复白佛言:‘世间人及弟子,

 è yì xiàng shī jí dào dé zhī rén , qí zuì yún hé ?’

 恶意向师及道德之人,其罪云何?’

 fó yǔ ā nán :‘ fū wéi rén zhě , dāng ài lè rén shàn , bù kě jí zhī 。

 佛语阿难:‘夫为人者,当爱乐人善,不可嫉之。

 rén yǒu è yì , xiàng dào dé zhī rén 、 shàn shī zhě ,

 人有恶意,向道德之人、善师者,

 shì è yì xiàng fó wú yì yě 。

 是恶意向佛无异也。

 níng chí wàn shí nǔ zì shè shēn , bù kě wù yì xiàng zhī 。’

 宁持万石弩自射身,不可恶意向之。’

 fó yán :‘ ā nán ! zì shè shēn wéi tòng bù ?’

 佛言:‘阿难!自射身为痛不?’

 ā nán yán :‘ shèn tòng ! shèn tòng ! shì zūn !’

 阿难言:‘甚痛!甚痛!世尊!’

 fó yán :‘ rén chí è yì xiàng dào dé rén 、 qí shàn shī zhě ,

 佛言:‘人持恶意向道德人、其善师者,

 tòng jù nǔ shè shēn yě 。 wéi rén dì zǐ , bù kě qīng màn qí shī ,

 痛剧弩射身也。为人弟子,不可轻慢其师,

 è yì xiàng dào dé rén ; dāng shì zhī rú fó , bù kě qīng jí ,

 恶意向道德人;当视之如佛,不可轻嫉,

 jiàn shàn dài qí huān xǐ 。 rén yǒu jiè dé zhě , gǎn dòng zhū tiān ;

 见善代其欢喜。人有戒德者,感动诸天;

 tiān lóng 、 guǐ shén , mò bù jìng zūn 。 níng tóu shēn huǒ zhōng ,

 天龙、鬼神,莫不敬尊。宁投身火中,

 lì jiàn gē ròu , shèn mò jí dù rén zhī shàn 。 qí zuì bù xiǎo , shèn zhī ! shèn zhī !’

 利剑割肉,慎莫嫉妒人之善。其罪不小,慎之!慎之!’

 ā nán fù bái fó yán :‘ wéi rén shī zhě , wèi kě de hē è dì zǐ ,

 阿难复白佛言:‘为人师者,为可得呵遏弟子,

 bù cóng dào lǐ , yǐ yǒu xiǎo guò , suì zhī chéng dà , kě wú zuì bù ?’

 不从道理,以有小过,遂之成大,可无罪不?’

 fó yán :‘ bù kě ! bù kě ! shī 、 dì zǐ yì , yì gǎn zì rán 。

 佛言:‘不可!不可!师、弟子义,义感自然。

 dāng xiāng xùn hòu , shì bǐ rú jǐ ; chù zhī yǐ lǐ , jiào zhī yǐ dào ,

 当相讯厚,视彼如己;黜之以理,教之以道,

 jǐ suǒ bù xíng , wù shī yú rén , hóng chóng lǐ lǜ , bù shǐ yuàn sòng 。

 己所不行,勿施于人,弘崇礼律,不使怨讼。

 dì zǐ yì ěr 。 èr yì zhēn chéng , shī dāng rú shī , dì zǐ dāng rú dì zǐ ,

 弟子亦尔。二义真诚,师当如师,弟子当如弟子,

 wù xiāng fěi bàng , hán dú zhì yuàn , yǐ xiǎo chéng dà , hái zì shāo shēn 。

 勿相诽谤,含毒致怨,以小成大,还自烧身。

 wéi rén dì zǐ , dāng xiào shùn yú shàn shī , shèn mò jǔ è yì xiàng shī 。

 为人弟子,当孝顺于善师,慎莫举恶意向师。

 è yì xiàng shī , shì è yì xiàng fó 、 xiàng fǎ 、 xiàng bǐ qiū sēng 、 xiàng fù mǔ wú yì 。

 恶意向师,是恶意向佛、向法、向比丘僧、向父母无异。

 tiān suǒ bù fù , dì suǒ bù zài ! guān mò shì rén zhū è rén bèi ,

 天所不覆,地所不载!观末世人诸恶人辈,

 bù zhōng 、 bù xiào , wú yǒu rén yì , bù shùn rén dào 。

 不忠、不孝,无有仁义,不顺人道。

 mó shì bǐ qiū sì shù zhī zhōng , dàn niàn tā è ,

 魔世比丘四数之中,但念他恶,

 bù zì zhǐ è , jí xián dù shàn , gèng xiāng jǔ sàng ;

 不自止恶,嫉贤妒善,更相沮丧;

 bù niàn xíng shàn , qiáng liáng jí xián , jì bù néng wéi ,

 不念行善,强梁嫉贤,既不能为,

 fù huǐ bài rén , duàn jué dào yì , lìng bù de xíng 。

 复毁败人,断绝道意,令不得行。

 tān yù wù sú , duō qiú lì yè , jī cái zì sàng ,

 贪欲务俗,多求利业,积财自丧,

 hòu cái jiàn dào , sǐ duò è qù dà ní lí zhōng 、 è guǐ 、 chù shēng 。

 厚财贱道,死堕恶趣大泥犁中、恶鬼、畜生。

 wèi dāng yǒu cǐ , yú shì hé qiú ? niàn bào fó ēn , dāng chí jīng jiè ,

 未当有此,于世何求?念报佛恩,当持经戒,

 xiāng shuài yǐ dào ; dào bù kě bù xué , jīng bù kě bù dú , shàn bù kě bù xíng 。

 相率以道;道不可不学,经不可不读,善不可不行。

 xíng shàn bù dé , jì shén lí kǔ , chāo chū shēng sǐ , jiàn xián wù màn ,

 行善布德,济神离苦,超出生死,见贤勿慢,

 jiàn shàn wù bàng , bù yǐ xiǎo guò zhèng rù dà zuì 。 wéi fǎ shī lǐ ,

 见善勿谤,不以小过证入大罪。违法失理,

 qí zuì mò dà , zuì fú yǒu zhèng , kě bù shèn yé !’

 其罪莫大,罪福有证,可不慎耶!’

 ā nán fù bái fó yán :‘ mò shì dì zǐ , yīn yuán xiāng shēng ,

 阿难复白佛言:‘末世弟子,因缘相生,

 lǐ jiā zhī shì , shēn kǒu zhī lèi , dāng yún hé ? tiān zhōng tiān !’

 理家之事,身口之累,当云何?天中天!’

 fó yán :‘ ā nán ! yǒu shòu jìn jiè , chéng xìn fèng xíng ,

 佛言:‘阿难!有受禁戒,诚信奉行,

 shùn xiào wèi shèn , jìng guī sān zūn , yǎng qīn jìn zhōng , nèi wài jǐn shàn ,

 顺孝畏慎,敬归三尊,养亲尽忠,内外谨善,

 xīn kǒu xiāng yìng , kě de wéi shì jiān shì , bù kě dé wéi shì jiān yì 。’

 心口相应,可得为世间事,不可得为世间意。’

 ā nán yán :‘ shì jiān shì , shì jiān yì , yún hé yé ? tiān zhōng tiān !’

 阿难言:‘世间事,世间意,云何耶?天中天!’

 fó yán :‘ wèi fó dì zǐ , kě de shāng fàn yíng shēng lì yè ,

 佛言:‘为佛弟子,可得商贩营生利业,

 píng dòu zhí chǐ , bù kě wǎng yú rén , shī xíng yǐ lǐ —— bù wéi shén míng zì rán zhī lǐ 。

 平斗直尺,不可罔于人,施行以理——不违神明自然之理。

 zàng sòng zhī shì , yí xǐ 、 yīn qǔ , shì wéi shì jiān shì yě 。

 葬送之事,移徙、姻娶,是为世间事也。

 shì jiān yì zhě , wèi fó dì zǐ ,

 世间意者,为佛弟子,

 bù de bǔ wèn : qǐng jìn 、 fú zhòu 、 yàn guài 、 cí sì 、

 不得卜问:请禁、符咒、厌怪、祠祀、

 jiě zòu , yì bù de zé liáng rì 、 liáng shí 。 shòu fó wǔ jiè ,

 解奏,亦不得择良日、良时。受佛五戒,

 fú dé rén yě , yǒu suǒ shī zuò , dāng qǐ sān zūn ; fó zhī xuán tōng ,

 福德人也,有所施作,当启三尊;佛之玄通,

 wú xì bù zhī 。 jiè dé zhī rén , dào hù wéi qiáng , yì shǐ zhū tiān 、 tiān lóng 、 guǐ shén ,

 无细不知。戒德之人,道护为强,役使诸天、天龙、鬼神,

 wú bù jìng fú ! jiè guì zé zūn , wú wǎng bù jí , qǐ yǒu jì huì bù shàn zhě yé !

 无不敬伏!戒贵则尊,无往不吉,岂有忌讳不善者耶!

 dào zhī hán fù , bāo hóng tiān dì , bù dá zhī rén , zì zuò guà ài 。

 道之含覆,包弘天地,不达之人,自作挂碍。

 shàn è zhī shì , yóu rén xīn zuò , huò fú yóu rén , rú yǐng zhuī xíng , xiàng zhī yìng shēng 。

 善恶之事,由人心作,祸福由人,如影追形,向之应声。

 jiè xíng zhī dé , yīng zhī zì rán , zhū tiān suǒ hù , yuàn bù yì wéi ,

 戒行之德,应之自然,诸天所护,愿不意违,

 gǎn dòng shí fāng , yǔ tiān cān dé ; gōng dé wēi wēi , zhòng shèng jiē tàn , nán kě chēng liáng !

 感动十方,与天参德;功德巍巍,众圣嗟叹,难可称量!

 zhì shì dá mìng , méi shēn bù xié , shàn rú fó jiào , kě de dù shì zhī dào 。’

 智士达命,没身不邪,善如佛教,可得度世之道。’

 ā nán wén fó shuō , gèng zhěng jiā shā ,

 阿难闻佛说,更整袈裟,

 tóu nǎo zhuó dì :‘ wéi rán 。 shì zūn ! wǒ děng yǒu fú , dé zhí rú lái ,

 头脑著地:‘唯然。世尊!我等有福,得值如来,

 pǔ ēn cí dà , mǐn niàn yī qiè , wèi zuò fú tián , lìng de tuō kǔ 。

 普恩慈大,愍念一切,为作福田,令得脱苦。

 fó yán zhì zhēn ér xìn zhě shǎo , shì shì duō è , zhòng shēng xiàng zǔ ,

 佛言至真而信者少,是世多恶,众生相诅,

 shèn kě tòng zāi ! ruò yǒu xìn zhě , ruò yī 、 ruò liǎng , nài hé shì è ,

 甚可痛哉!若有信者,若一、若两,奈何世恶,

 nǎi bì rú cǐ ! fó miè dù hòu , jīng fǎ suī cún ér wú xìn zhě ,

 乃弊如此!佛灭度后,经法虽存而无信者,

 jiàn shuāi miè yǐ ! wū hū ! tòng zāi ! jiāng hé shì hù !

 渐衰灭矣!呜呼!痛哉!将何恃怙!

 wéi yuàn shì zūn , wèi zhòng lí gù , wèi kě qǔ ní huán 。

 惟愿世尊,为众黎故,未可取泥洹。

 ā nán yīn ér jiàn sòng yuē :

 阿难因而谏颂曰:

 fó wéi sān jiè hù , ēn guǎng pǔ cí dà ; yuàn wéi yī qiè gù ,

 佛为三界护,恩广普慈大;愿为一切故,

 wèi kě qǔ ní huán 。 zhí fǎ zhě yì shǎo , máng máng bù bié zhēn ,

 未可取泥洹。值法者亦少,盲盲不别真,

 tòng yǐ bù shí zhě , zuì shēn nǎi rú shì !

 痛矣不识者,罪深乃如是!

 sù fú zhí fǎ zhě , ruò yī ruò yǒu liǎng ,

 宿福值法者,若一若有两,

 jīng fǎ shāo shāo tì , dāng fù hé shì hù !

 经法稍稍替,当复何恃怙!

 fó ēn fēi bù dà , zuì yóu zhòng shēng gù ;

 佛恩非不大,罪由众生故;

 fǎ gǔ zhèn sān qiān , rú hé bù de wén ?

 法鼓震三千,如何不得闻?

 shì zhuó duō è rén , hái zì duò diān dǎo ,

 世浊多恶人,还自堕颠倒,

 yú chǎn pǐ zī shèng , xié mèi huǐ zhèng zhēn 。

 谀谄諀訾圣,邪媚毁正真。

 bù xìn shì yǒu fó , yán fó fēi dà dào ,

 不信世有佛,言佛非大道,

 shì rén shì fēi rén , zì zuò zhòng zuì běn 。

 是人是非人,自作众罪本。

 mìng jìn wǎng wú zé , dāo jiàn jiě shēn xíng ,

 命尽往无择,刀剑解身形,

 shí guǐ hǎo fá shā , huò tāng yǒng qí zhōng 。

 食鬼好伐杀,镬汤涌其中。

 yín yì bào tóng zhù , dà huǒ xiāng shāo rán ;

 淫泆抱铜柱,大火相烧燃;

 fěi bàng qīng gāo shì , tiě qián bá qí shé 。

 诽谤清高士,铁钳拔其舌。

 luàn jiǔ wú lǐ jié , mí huò shī rén dào ,

 乱酒无礼节,迷惑失人道,

 sǐ rù dì yù zhōng , yáng tóng wò qí kǒu 。

 死入地狱中,洋铜沃其口。

 zāo féng zhòng è nàn , dú tòng bù kě yán ;

 遭逢众厄难,毒痛不可言;

 ruò shēng huán wéi rén , xià jiàn tān qióng zhōng 。

 若生还为人,下贱贪穷中。

 bù shā de cháng shòu , wú bìng cháng kāng qiáng ;

 不杀得长寿,无病常康强;

 bù dào hòu dà fù , qián cái héng zì mǎn 。

 不盗后大富,钱财恒自满。

 bù yín xiāng qīng jìng , shēn tǐ xiān bì fēn ,

 不淫香清净,身体鲜苾芬,

 guāng yǐng cháng yì yì , shàng zé wéi dà wáng 。

 光影常奕奕,上则为大王。

 zhì chéng bù qī zhà , wèi zhòng suǒ fèng chéng ,

 至诚不欺诈,为众所奉承,

 bù zuì hòu míng liǎo , dé huì suǒ zūn jìng !

 不醉后明了,德慧所尊敬!

 wǔ fú chāo fǎ chū , tiān rén tóng chóu lèi ,

 五福超法出,天人同俦类,

 suǒ shēng yì wàn bèi , zhēn dì shèn fēn míng 。

 所生亿万倍,真谛甚分明。

 mò shì zhū è rén , bù xìn duō hú yí ,

 末世诸恶人,不信多狐疑,

 yú chī bù bié dào , zuì shēn gèng dǎi míng !

 愚痴不别道,罪深更逮冥!

 bì shèng huǐ zhèng jué , sǐ rù dà tiě chéng ,

 蔽圣毁正觉,死入大铁城,

 shí shén chù qí zhōng , jǐng shàng dài tiě lún 。

 识神处其中,颈上戴铁轮。

 qiú sǐ bù de sǐ , xū yú yǐ biàn xíng ;

 求死不得死,须臾已变形;

 máo jǐ xiāng dú cì , qū tǐ héng cán jié 。

 矛戟相毒刺,躯体恒残截。

 nài hé shì rú shì , bèi zhèng xìn guǐ shén ,

 奈何世如是,背正信鬼神,

 jiě zòu hǎo bǔ wèn , jì sì shāng bù rén ,

 解奏好卜问,祭祀伤不仁,

 sǐ duò shí bā chù , jīng lì hēi shéng yù ,

 死堕十八处,经历黑绳狱,

 bā nán wéi jiè shǒu , dé fù rén shēn nán 。

 八难为界首,得复人身难。

 ruò shí de wéi rén , mán dí wú yì lǐ ,

 若时得为人,蛮狄无义理,

 chī jùn wú kǒng qiào , bǒ bì yǎ bù yǔ ,

 痴骏无孔窍,跛躄哑不语,

 méng lóng bù dá shì , è è xiāng qiān jū ,

 朦胧不达事,恶恶相牵拘,

 zhǎn zhuǎn zhòng tú jù , qín shòu liù chù xíng ,

 展转众徒聚,禽兽六畜形,

 wéi rén suǒ tú gē , bāo pí shì qí hóu ,

 为人所屠割,剥皮视其喉,

 guī cháng sù yuàn duì , yǐ ròu gěi hái rén 。

 归偿宿怨怼,以肉给还人。

 wú dào duò è dào , qiú tuō shèn wéi nán ;

 无道堕恶道,求脱甚为难;

 rén shēn jì nán dé , fó jīng nán dé wén 。

 人身既难得,佛经难得闻。

 shì zūn wéi zhòng yòu , sān jiè jiē méng ēn ,

 世尊为众祐,三界皆蒙恩,

 fū dòng gān lù fǎ , lìng rén pǔ fèng xíng 。

 敷动甘露法,令人普奉行。

 āi zāi yǐ de huì , mǐn niàn qún méng gù ,

 哀哉已得慧,愍念群萌故,

 kāi tōng shì dào jìng , xiá zhě jí dù kǔ 。

 开通示道径,黠者即度苦。

 fú rén zài xiàng xiàng , jiàn dì xué bù shēng ,

 福人在向向,见谛学不生,

 zì guī dà hù tián , zhí zhòng bù sǐ dì 。

 自归大护田,植种不死地。

 ēn dà mò guò fó , shì yòu zhuǎn fǎ lún ,

 恩大莫过佛,世祐转法轮,

 yuàn shǐ yī qiè rén , dé fú gān lù jiāng 。

 愿使一切人,得服甘露浆。

 huì chuán dào bǐ àn , fǎ pán yǐn dà qiān ;

 慧船到彼岸,法磐引大千;

 bǐ wǒ wú yǒu èr , fā yuàn wú shàng zhēn !

 彼我无有二,发愿无上真!

 ā nán sòng rú shì yǐ , zhū huì dà zhòng , yī shí xìn jiě ,

 阿难颂如是已,诸会大众,一时信解,

 jiē fā wú shàng zhèng zhēn zhī dào , sēng nà dà kǎi gān lù zhī yīn ,

 皆发无上正真之道,僧那大铠甘露之音,

 xiāng xūn sān qiān 。 cóng shì de dù , kāi shì dào dì ,

 香薰三千。从是得度,开示道地,

 wèi zuò qiáo liáng 。 guó wáng chén mín , tiān lóng 、 guǐ shén ,

 为作桥梁。国王臣民,天龙、鬼神,

 wén jīng huān xǐ ! ā nán suǒ shuō , qiě bēi 、 qiě kǒng 。

 闻经欢喜!阿难所说,且悲、且恐。

 qǐ shǒu fó zú , jí lǐ ā nán , shòu jiào ér qù 。

 稽首佛足,及礼阿难,受教而去。

学佛 |大悲咒原文 |金刚经译文 |心经 |心经白话文 |大悲咒注音 |大悲咒 |金刚经注音 |华严经白话文 |心经 |金刚经译文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |